Terma & Syarat

1. Pengenalan

Dengan membuat tempahan servis web design daripada kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut.

 

2. Skop Kerja

Servis web design akan merangkumi perkhidmatan yang dinyatakan dalam borang tempahan. Sebarang perubahan atau tambahan selepas pengesahan tempahan akan dikenakan caj tambahan.

 

3. Pembayaran

 1. Deposit sebanyak 50% daripada jumlah keseluruhan projek diperlukan untuk memulakan kerja.
 2. Baki pembayaran 50% perlu diselesaikan sebelum laman web diserahkan kepada pelanggan.
 3. Semua pembayaran hendaklah dilakukan melalui kaedah yang dipersetujui bersama.
 

4. Masa Penyelesaian

 1. Jangka masa penyelesaian projek akan ditentukan berdasarkan skop kerja dan kesediaan bahan daripada pelanggan.
 2. Sebarang kelewatan dalam penyediaan bahan oleh pelanggan boleh mempengaruhi tempoh siap projek.
 

5. Tanggungjawab Pelanggan

 1. Pelanggan perlu menyediakan semua kandungan, gambar, dan bahan lain yang diperlukan untuk projek.
 2. Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan semua bahan yang disediakan adalah sah dan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga.
 

6. Polisi Pembatalan dan Refund

 1. Setelah pengesahan tempahan dilakukan dan deposit diterima, tiada refund akan diberikan jika pelanggan membatalkan tempahan.
 2. Jika projek dibatalkan oleh pihak kami atas sebab-sebab tertentu, refund akan diberikan berdasarkan kerja yang telah diselesaikan setakat itu.
 

7. Pengubahan dan Penambahan

Sebarang pengubahan atau penambahan pada skop asal projek selepas pengesahan tempahan akan dikenakan caj tambahan yang akan dibincangkan dan dipersetujui bersama.

 

8. Hak Cipta dan Hak Milik

 1. Hak cipta untuk semua reka bentuk dan kod yang dihasilkan semasa projek adalah milik kami sehingga pembayaran penuh diterima.
 2. Setelah pembayaran penuh diterima, hak cipta akan dipindahkan kepada pelanggan, kecuali bahan-bahan yang disediakan oleh pihak ketiga.
 

9. Penyelenggaraan dan Sokongan

Sebarang perkhidmatan penyelenggaraan atau sokongan selepas penyelesaian projek adalah tertakluk kepada perjanjian penyelenggaraan berasingan.

 

10. Liabiliti

 1. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan data yang berlaku selepas penghantaran projek.
 2. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web.
 

11. Penyelesaian Pertikaian

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara kedua-dua pihak. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, pertikaian akan dirujuk kepada badan arbitrasi yang dipersetujui bersama.

 

12. Perubahan Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Perubahan akan berkuat kuasa serta-merta setelah diterbitkan di laman web kami.

Dengan menandatangani borang tempahan atau membuat pembayaran deposit, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini.

© 2009 - 2024 Pemaju Digital Sdn. Bhd.